Disclaimer

Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan voorwaarden.

In het privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop De Uitlener B.V. omgaat met de gegevens die via onze website binnenkomen. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. De Uitlener B.V. kan geen verzekering geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens erop in andere landen en rechtsgebieden. De Uitlener B.V. heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde in te trekken of te wijzigen.

Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van De Uitlener B.V.. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, printen en verspreiden onder de voorwaarde dat u de gegevens uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinde gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk verboden. De Uitlener B.V. merknamen en logo’s op deze website zijn handelsmerken van De Uitlener B.V. en staan als zodanig geregistreerd.

Aansprakelijkheid

Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over De Uitlener B.V. en haar producten en diensten en kan regelmatig worden gewijzigd. De informatie op de website is niet bedoeld als advies en dient te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie kan zonder kennisgeving en op ieder moment worden veranderd. De Uitlener B.V. kan niet instaan voor volledigheid of juistheid van de informatie. Om volledigheid of juistheid te verifiëren dient u contact met De Uitlener B.V. op te nemen.

De Uitlener B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan De Uitlener B.V. door opzet of grove schuld. De website kan links bevatten naar website die buiten het http://www.deuitlener.nl/ domein liggen. De Uitlener B.V. is niet verantwoordelijk voor deze websites. De links naar dergelijke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat De Uitlener B.V. deze websites of de inhoud ervan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie
De Uitlener B.V. wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die De Uitlener B.V. via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke, identificeerbare informatie zoals uiteengezet in de privacy policy van De Uitlener B.V., zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan De Uitlener B.V. via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan De Uitlener B.V. een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen en te distribueren, en staat De Uitlener B.V. vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.