Algemene voorwaarden

CONSIDERANS

Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen Pay for People en haar opdrachtgevers met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, het verrichten van payrolldiensten, het leveren van back-office diensten en andere diensten door Pay for People aan opdrachtgever uitputtend te regelen. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst van opdracht of raamovereenkomst voor zover hier niet van is afgeweken conform het bepaalde in deze voorwaarden.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering, op payrolldiensten, op back-office diensten, op contractbeheer diensten en op overige administratieve diensten, verricht door Pay for People.
b) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke aard ook van de zijde van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als opdrachtgever zijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de overeenkomst.
c) Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Pay for People die afwijking expliciet en schriftelijk heeft bevestigd. De hier bedoelde afwijking zal slechts gelden voor die ene overeenkomst.
d) De vernietiging of nietigverklaring van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
e) Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden vernietigd worden dan wel nietig verklaard worden, zal de situatie waarop de onderhavige bepaling betrekking had, uitgelegd dienen te worden niet naar de letter, doch naar de strekking van de bepaling die vernietigd is dan wel nietig verklaard is.

Artikel 2: Definities
a) Pay for People: de rechtspersonen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder de nummers
i. 24329691 (Pay for People B.V.)
ii. 24344818 (Pay for People flex B.V.)
iii. 24405404 (Pay for People contracting B.V.)
iv. 53307917 (Pay for People payroll B.V.)
v. 59739509 (Pay for People direct B.V.)
die in het kader van de uitoefening van hun bedrijf werknemer(s) ter beschikking stellen aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).
b) Uitzendovereenkomst: De arbeidsovereenkomst tussen Pay for People en werknemer, waarbij de werknemer door Pay for People in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Pay for People ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan Pay for People verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s) in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.
c) Opdrachtgever: De derde als bedoeld in sub a.
d) Opdracht, overeenkomst van opdracht: De overeenkomst tussen Pay for People en opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele werknemer door Pay for People aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende werknemer, indien vervanging is toegestaan en daadwerkelijk plaatsvindt – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door opdrachtgever aan Pay for People.
e) Uitzendbeding: Het beding (conform Burgerlijk Wetboek 7:691 lid 2), dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, op het moment dat opdrachtgever (als bedoeld in sub c.) de opdracht beëindigt.
f) Opdrachtgeverstarief: het overeengekomen tarief dat Pay for People aan opdrachtgever in rekening brengt, eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.
g) Beloning: Het tussen Pay for People en werknemer overeengekomen bruto salaris per maand dan wel per uur.
h) Payrolldiensten: De door Pay for People geleverde diensten, inhoudende dat opdrachtgever het juridisch werkgeverschap van de door opdrachtgever zelf geworven en geselecteerde werknemers aan Pay for People uitbesteedt. Door opdrachtgever beoogde werknemers treden in dienst bij Pay for People op basis van een uitzendovereenkomst. Pay for People betaalt aan werknemers het salaris uit en stelt hen ter beschikking aan opdrachtgever, alwaar zij arbeid verrichten op aanwijzing en onder toezicht van de opdrachtgever.
i) Backoffice diensten: De door Pay for People geleverde diensten aan bemiddelaars op de arbeidsmarkt, inhoudende payrolldiensten (als onder h), aangevuld met extra diensten, waaronder facturatie aan klanten van opdrachtgever.
j) Raamovereenkomst: De overeenkomst tussen Pay for People en opdrachtgever waarin partijen algemene afspraken vastleggen omtrent de samenwerking.
k) Contractbeheer: Het beheren van contracten in de ruimste zin, inclusief het voeren van urenregistraties en het op diverse manieren verwerken van deze uren.

Artikel 3: Terbeschikkingstelling van werknemers
a) De specifieke voorwaarden waaronder werknemers aan opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld, worden overeengekomen in de raamovereenkomst en de overeenkomst van opdracht.
b) Opdrachtgever zal werknemers te werk stellen conform het bij opdracht en nader gestelde voorwaarden bepaalde.
c) Afwijking van het bepaalde in sub b is slechts mogelijk indien en voor zover Pay for People en de werknemer met deze afwijking schriftelijk en vooraf hebben ingestemd.
d) Indien een werknemer op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van opdrachtgever de overeengekomen arbeid niet zal kunnen verrichten, zal opdrachtgever tenminste 24 uur van tevoren zowel Pay for People als werknemer hiervan in kennis stellen.
e) De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
f) De opdrachtgever kan de werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en raamovereenkomst bepaalde, indien Pay for People en werknemer daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 4: Offertes
a) Alle door Pay for People aan opdrachtgever uitgebrachte offertes hebben een vrijblijvend karakter.
b) De in sub a genoemde offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.

Artikel 5: Betaling en gevolgen wanbetaling
a) Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Pay for People jegens opdrachtgever ingediende nota met betrekking tot door Pay for People geleverde diensten te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum dezes, tenzij hiervan met schriftelijke instemming van beide partijen is afgeweken.
b) Uitsluitend door opdrachtgever aan Pay for People zelf gedane betalingen werken bevrijdend. Betalingen aan werknemers of het verstrekken van voorschotten aan werknemers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
c) Indien een nota van Pay for People jegens opdrachtgever niet voor de uiterste betaaldatum is voldaan, is opdrachtgever vanaf dat moment van rechtswege in verzuim waarvoor derhalve geen ingebrekestelling is vereist.
d) In geval van niet-tijdige of niet-volledige betaling als bedoeld in sub c van dit artikel
i. wordt opdrachtgever schriftelijk herinnerd aan dit feit. Indien 7 kalenderdagen na dagtekening van de herinnering nog geen volledige betaling ontvangen is, is opdrachtgever € 15,- administratiekosten per factuur verschuldigd.
ii. is opdrachtgever, indien 21 dagen na de uiterste betaaldatum nog geen volledige betaling ontvangen is, 2% boete over het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van € 15,- per factuur.
iii. is opdrachtgever naast de verschuldigde som jegens Pay for People eveneens rente verschuldigd over het openstaande bedrag ten bedrage van 1% per kalendermaand waarbij een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend zal worden. De doordruk of kopie van de door Pay for People aan opdrachtgever verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente alsmede van het moment waarop de renteberekening begint.
e) Reclames met betrekking tot een nota moeten binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum dezes schriftelijk bij Pay for People zijn ingediend, waarbij de bewijslast aangaande de tijdige indiening hiervan op opdrachtgever rust. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het reclamerecht van opdrachtgever. Een tijdig beroep op het reclamerecht schort overigens diens betalingsverplichtingen niet op, noch doet het een recht op verrekening ontstaan voor opdrachtgever.
f) Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Pay for People is ingeroepen respectievelijk de vordering door Pay for People ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 6: Arbeidsomstandigheden
a) Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van de leiding en het toezicht als een zorgvuldig opdrachtgever gedragen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
b) Opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij overeengekomen arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de overeengekomen arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
a) Opdrachtgever neemt aansprakelijkheid op zich en vrijwaart daarmee Pay for People voor elke schade die de werknemer lijdt bij de uitoefening van de werkzaamheden.
b) Opdrachtgever vrijwaart Pay for People voor elke schade veroorzaakt door de werknemer aan opdrachtgever dan wel aan derden dan wel aan hunner zaken.
pagina 3
c) Pay for People is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit verbintenissen die werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of die derden.
d) Opdrachtgever is verplicht zich afdoende te verzekeren tegen alle vormen van kosten, verliezen of schaden die voort kunnen vloeien uit de werkzaamheden, waaronder tevens de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Artikel 8: Bijzondere minimale betalingsverplichting
a) Indien opdrachtgever de werknemer niet in staat stelt de overeengekomen arbeid te verrichten, met dien verstande dat de werknemer zich conform de afspraken met betrekking tot het tijdstip en de locatie heeft gemeld, is opdrachtgever tenminste het opdrachtgeverstarief over drie gewerkte uren aan Pay for People verschuldigd, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Pay for People.
b) Indien conform de opdracht de omvang van de overeengekomen arbeid wekelijks minder dan 15 uur bedraagt en niet is vastgelegd op welke tijden de overeengekomen arbeid moet worden verricht of in het geval dat de omvang van de overeengekomen arbeid niet (eenduidig) is vastgelegd, is opdrachtgever per oproep tenminste het opdrachtgeverstarief over drie gewerkte uren aan Pay for People verschuldigd, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Pay for People.
Artikel 9: Nota’s en tijdverantwoordingsformulieren
a) Pay for People zal de nota’s aan opdrachtgever uitschrijven op basis van door opdrachtgever en werknemer voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel urendeclaratieformulieren of werkbriefjes genoemd.
b) Indien tussen Pay for People en opdrachtgever overeengekomen is dat gebruik zal worden gemaakt van elektronische tijdverantwoording, zal opdrachtgever voor akkoord tekenen door middel van een elektronische handtekening.
c) Opdrachtgever (of een vertegenwoordiger voor deze) verplicht zich erop toe te zien dat de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren weergeven, alsmede dat overige benodigde informatie – waaronder werkelijk gemaakte onkosten – duidelijk wordt vermeld op het tijdverantwoordingsformulier.
d) Opdrachtgever zal voor diens eigen administratie een getekende kopie van het tijdverantwoordingsformulier bewaren en het voor akkoord getekende origineel hiervan verstrekken aan Pay for People, al dan niet via de werknemer.
e) Pay for People is gerechtigd nota’s jegens opdrachtgever uit te schrijven aangaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever die voortvloeien uit het bij de opdracht en/of de Algemene Voorwaarden bepaalde, maar die niet zijn gerelateerd aan een tijdverantwoordingsformulier.
f) Opdrachtgever is verplicht de door Pay for People verstrekte inlogcodes voor de internetapplicatie pay4me.nl alleen persoonlijk te gebruiken en geheim te houden voor derden. Opdrachtgever accepteert aansprakelijkheid voor gemaakte kosten als gevolg van alle (en ook foutieve, oneigenlijke of onterechte) invoer van uren via deze internetapplicatie, gemaakt met de aan opdrachtgever verstrekte codes.

Artikel 10: Beloning werknemers
a) Werknemers worden beloond conform de bij opdrachtgever gebruikelijke of wettelijk verplichte beloningsregeling of CAO. Indien de door werknemer gewerkte uren aangemerkt dienen te worden als toeslaguren of overwerkuren, volgens deze beloningsregeling, zal werknemer voor deze uren conform deze regeling beloond worden. Op de momenten dat deze regeling een loonsverhoging voorschrijft zal deze ook op het loon van de werknemer worden toegepast.
b) Opdrachtgever is verplicht Pay for People te informeren over alle van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden, wijzigingen daarin en over het van toepassing zijn van toeslagen en overwerkvergoedingen. Het opdrachtgeverstarief wordt evenredig met een salarisstijging aangepast. Indien (achteraf) blijkt dat voor een werknemer niet de juiste arbeidsvoorwaarden zijn toegepast is Pay for People verplicht om met terugwerkende kracht alsnog de juiste arbeidsvoorwaarden toe te passen. Alle kosten die hiermee gepaard gaan worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 11: Duur en beëindiging raamovereenkomst/opdracht
a) De raamovereenkomst en/of opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de raamovereenkomst en/of opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
b) De raamovereenkomst of opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging mogelijk is gelden de opzegtermijnen, zoals opgenomen in de verschillende hieronder genoemde aanvullende bepalingen.
c) De raamovereenkomst en/of opdracht eindigt onverwijld door ontbinding, indien één van beide partijen de ontbinding inroept omdat de andere partij in verzuim is.
d) De raamovereenkomst en/of opdracht eindigt van rechtswege op het moment dat de opdrachtgever in staat van faillissement is gesteld of surseance van betaling heeft aangevraagd.
e) Als gevolg van de beëindiging van de raamovereenkomst en/of opdracht ex lid c en d, is Pay for People niet langer gehouden de terbeschikkingstelling van de werknemer(s) te laten voortduren.
f) Opzeggen van de raamovereenkomst dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.
g) De raamovereenkomst, inclusief alle daar uit voortvloeiende verplichtingen, kan pas eindigen als alle binnen de raamovereenkomst vallende overeenkomsten van opdracht rechtsgeldig beëindigd zijn.

Artikel 12: Algemene schadevergoeding
a) Indien opdrachtgever een of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt jegens Pay for People of de werknemer, is opdrachtgever jegens Pay for People gehouden alle schade die direct of indirect uit deze niet-nakoming voor Pay for People ontstaat, aan Pay for People te vergoeden zonder dat een ingebrekestelling hiervoor noodzakelijk is.
b) Onder de schade als bedoeld in sub a wordt eveneens verstaan alle aan deze schade gerelateerde kosten voor Pay for People met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.
c) Het in dit artikel bepaalde doet geenszins afbreuk aan het recht van Pay for People eventuele andere vorderingen jegens opdrachtgever in te stellen waaronder de vordering tot nakoming, alsmede aan het recht van Pay for People om andere rechtsmaatregelen te nemen zoals het inroepen van ontbinding.
d) Pay for People kan te allen tijde – eventueel als aanvulling – een beroep doen op dit artikel, zelfs als de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds elders in deze Algemene Voorwaarden afzonderlijk geregeld is.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
a) De overeenkomsten tussen Pay for People en opdrachtgever zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht.
b) Geschillen welke tussen Pay for People en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Pay for People met opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, doch niet eerder dan nadat partijen afdoende getracht hebben hun geschil op minnelijke wijze te regelen.

AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE

PAYROLL DIENSTEN EN BACK-OFFICE DIENSTEN

Artikel 14: Identiteitscontrole
a) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van de identiteit van werknemers en is verplicht, voor aanvang van de werkzaamheden uit hoofde van de opdracht, een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs (en indien van toepassing van de tewerkstellingsvergunning) aan Pay for People te verstrekken. Degene die namens opdrachtgever een individuele overeenkomst van opdracht tekent is ook degene die de identiteitscontrole uitvoert en daarvoor verantwoordelijkheid draagt.
b) Opdrachtgever zal Pay for People of de certificatie-instelling van Pay for People toestaan om bovenstaande procedure op locatie steekproefsgewijs te controleren.
c) Boetes en naheffingen die aan Pay for People opgelegd worden als gevolg van het niet juist vaststellen dan wel controleren van de identiteit van werknemers door opdrachtgever worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 15: Duur en opzeggen van de raamovereenkomst en overeenkomst van opdracht
a) Pay for People sluit individuele uitzendovereenkomsten met de werknemers op basis van artikel 7:690 BW en van de van tijd tot tijd geldende CAO voor Uitzendkrachten (ABU-CAO). Minimaal 2 weken voor het aflopen van een uitzendovereenkomst tussen Pay for People en een werknemer informeert Pay for People opdrachtgever over dit feit. Zonder schriftelijk tegenbericht van opdrachtgever zal Pay for People na het aflopen van een uitzendovereenkomst met een werknemer een vervolgcontract aanbieden.
b) Naast de raamovereenkomst wordt voor elke werknemer een overeenkomst van opdracht getekend. Indien opdrachtgever de terbeschikkingstelling van een werknemer en dus deze individuele overeenkomst van opdracht wenst te beëindigen dient de opdrachtgever deze wens schriftelijk aan Pay for People kenbaar te maken onder vermelding van de reden van opzegging en onderbouwing hiervan.
c) Opdrachtgever neemt een opzegtermijn in acht van tenminste:
i 5 dagen voor werknemers met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, gedurende de eerste 26 weken van de terbeschikkingstelling.
ii 14 dagen voor werknemer met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, na de eerste 26 weken van de terbeschikkingstelling.
iii 21 dagen voor werknemers met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, korter dan 6 maanden.
iv 42 dagen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer of een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
d) Voor overeenkomsten van opdracht met betrekking tot werknemers met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding gelden de volgende bepalingen:
i Deze overeenkomsten van opdracht en de daaruit volgende betalingsverplichtingen eindigen pas op het moment dat Pay for People de arbeidsovereenkomst met werknemer rechtsgeldig heeft beëindigd. Zolang een arbeidsovereenkomst tussen Pay for People en werknemer voortduurt, duurt de bijbehorende overeenkomst van opdracht voort, ook tijdens en na periodes waarin werknemer door Pay for People aangeboden vervangende arbeid heeft uitgevoerd.
ii Pay for People verplicht zich in te spannen om werknemer vervangende arbeid aan te bieden, na het verlopen van de geldende opzegtermijn.
pagina 5
iii Indien werknemer deze (passende) vervangende arbeid accepteert vervalt de betalingsverplichting van opdrachtgever aan Pay for People voor zolang deze vervangende arbeid voortduurt en voor zover de omvang van deze vervangende arbeid de omvang van de overeenkomst van opdracht evenaart.
iv Na beëindiging van de terbeschikkingstelling berekent Pay for People 50% van de kosten door, die daadwerkelijk gemaakt zijn in het kader van de loondoorbetalingsverplichting van Pay for People jegens werknemer, van een eventuele ontslagvergoeding of van andere kosten die Pay for People heeft gemaakt teneinde het dienstverband te beëindigen. De overige 50% van deze kosten komen voor rekening van Pay for People.
v Het totale bedrag dat Pay for People aan opdrachtgever in rekening brengt na afloop van de terbeschikkingstelling is gemaximeerd op het opdrachtgeverstarief geldende voor een periode van:
1. 1 maand voor werknemers met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, korter dan 6 maanden.
2. 2 maanden voor werknemers met een arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer of een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
vi Indien Pay for People ten gevolge van de regels omtrent opvolgend werkgeverschap verplicht is om een werknemer bij indiensttreding direct een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding aan te bieden, of dit op verzoek van opdrachtgever doet, niet voorafgegaan door een uitzendovereenkomst met uitzendbeding gelden de volgende aanvullende bepalingen:
1. de percentages in lid d sub iv bedragen: 75% en 25% respectievelijk.
2. de periodes in lid d sub v bedragen: 2 maanden voor werknemers met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, korter dan 6 maanden en 4 maanden voor werknemers met een arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer of een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE
WERVING, SELECTIE, UITZENDEN EN DETACHEREN

Artikel 16: Duur van de opdracht
a) De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
b) De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vaste periode, voor een bepaalbare periode dan wel voor een bepaalbare periode, die een vaste periode niet overschrijdt.
c) Onder een bepaalbare periode als genoemd in sub b wordt verstaan een periode die eindigt doordat een objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet, dat wil zeggen een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen.
d) De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, als omschreven in sub b.
Artikel 17: Beëindiging van de opdracht
a) De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment van verstrijken van de periode waarvoor deze opdracht is aangegaan.
b) De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst van opdracht is bepaald dan wel deze beëindiging na het aangaan van de overeenkomst van opdracht schriftelijk wordt overeengekomen tussen Pay for People en opdrachtgever.
c) Indien de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging van de opdracht voor bepaalde tijd schriftelijk is opgenomen in de overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, dienen partijen een zelfde opzegtermijn in acht te nemen als geldt voor de beëindiging van de opdracht voor onbepaalde tijd als bedoeld in sub d.
d) De opdracht voor onbepaalde tijd kan door zowel Pay for People als opdrachtgever te allen tijde – doch uitsluitend schriftelijk – worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalenderweken.
e) Van de in sub d genoemde termijn kan schriftelijk worden afgeweken bij de overeenkomst van opdracht dan wel nadien indien deze afwijking – wederom schriftelijk – tussen Pay for People en opdrachtgever wordt overeengekomen.
f) De bewijslast ten aanzien van de tijdigheid van de opzegging rust op de opzeggende partij.
g) Zowel de opdracht voor bepaalde tijd als de opdracht voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege in het geval en op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen Pay for People en de werknemer tot een einde is gekomen, en deze niet aansluitend wordt voortgezet bij dezelfde opdrachtgever.
h) Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en op het moment dat opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde werknemer een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden en de opdrachtgever bovendien jegens Pay for People alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde deze voorwaarden, is nagekomen.

Artikel 18: Gebreken aan de feitelijke terbeschikkingstelling van de werknemer
a) Indien de werknemer gedurende de looptijd van de opdracht tijdelijk verhinderd is de overeengekomen arbeid te verrichten, zullen Pay for People en opdrachtgever in overleg treden teneinde de behoefte aan tijdelijke vervanging vast te stellen. Indien gewenst zal Pay for People zich inspannen om op korte termijn voor
pagina 6
deugdelijke vervanging zorg te dragen. Na opheffing van de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke werknemer zal deze in beginsel de overeengekomen arbeid weer hervatten.
b) Indien de werknemer als gevolg van het einde van de uitzendovereenkomst, ziekte of ongeval definitief niet langer feitelijk ter beschikking van opdrachtgever gesteld kan worden voordat de looptijd van de opdracht verstreken is dan wel de opdracht is opgezegd met inachtneming van de relevante bepalingen, zal Pay for People zich inspannen om op korte termijn voor deugdelijke vervanging zorg te dragen voor de resterende duur van de opdracht.
c) Indien dit schriftelijk tussen Pay for People en opdrachtgever is overeengekomen bij het aangaan van de opdracht, is opdrachtgever gerechtigd gedurende de looptijd van de opdracht Pay for People schriftelijk te verzoeken de toekomstige terbeschikkingstelling van de werknemer te beëindigen indien deze feitelijk verhinderd is de overeengekomen arbeid te verrichten om een andere reden dan ziekte of ongeval.

Artikel 19: Opdrachtgeverstarief
a) Voor de duur van de opdracht wordt het opdrachtgeverstarief met betrekking tot de werknemer schriftelijk overeengekomen tussen Pay for People en opdrachtgever.
b) Indien geconstateerd wordt dat de in werkelijkheid door de werknemer uitgeoefende werkzaamheden in vergelijking met de door opdrachtgever verstrekte functieomschrijving in redelijkheid zouden moeten leiden tot een hoger loon voor de werknemer en een navenant hoger opdrachtgeverstarief, zal Pay for People in samenspraak met opdrachtgever het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Pay for People verschuldigd zijn, waarbij tevens geldt dat zowel werknemer als Pay for People schriftelijk moet hebben ingestemd met de gewijzigde functie.
c) Indien de ter beschikking gestelde werknemer om welke reden dan ook tijdens de looptijd van de opdracht vervangen wordt door een andere werknemer, zal opnieuw de hoogte van het opdrachtgeverstarief overeengekomen moeten worden tussen Pay for People en opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in sub b.
d) Pay for People is in ieder geval gerechtigd het opdrachtgeverstarief gedurende de looptijd van de opdracht eenzijdig aan te passen indien het bruto salaris verhoogd moet worden als gevolg van een wettelijke loonsverhoging, indien de kosten van de overeengekomen arbeid stijgen als gevolg van gestegen werkgeverslasten en indien de directe of indirecte kosten verbonden aan het ter beschikking stellen van de werknemer tussentijds stijgen.
e) Tevens is Pay for People gerechtigd om verplichte, al dan niet eenmalige, bijzondere uitkeringen aan de werknemer door te berekenen aan opdrachtgever.

Artikel 20: Aangaan van arbeidsverhouding door opdrachtgever met een werknemer
a) In dit artikel wordt onder werknemer tevens verstaan een aspirant-werknemer die is voorgesteld aan opdrachtgever minder dan zes maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met opdrachtgever.
b) In dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding, naast het aangaan van een directe arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en werknemer, tevens verstaan het sluiten van een overeenkomst tot aanneming van werk tussen beide partijen, het sluiten van een overeenkomst van opdracht tussen beide partijen en het ter beschikking laten stellen van een werknemer aan opdrachtgever door een derde.
c) Het is opdrachtgever niet toegestaan een arbeidsverhouding met een werknemer aan te gaan, tenzij voldaan wordt aan het in dit artikel bepaalde, voor zover van dit artikel niet is afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen Pay for People en opdrachtgever.
d) Indien opdrachtgever een arbeidsverhouding met een werknemer wenst aan te gaan, dient hij eerst Pay for People schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen.
e) Opdrachtgever zal niet eerder een arbeidsverhouding met een werknemer aangaan dan nadat de uitzendovereenkomst tussen Pay for People en werknemer rechtsgeldig is beëindigd en dan dat de overeenkomst van opdracht tussen Pay for People en opdrachtgever rechtsgeldig is beëindigd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden.
f) Indien opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor bepaalde binnen zes maanden na de aanvang van de terbeschikkingstelling van een werknemer een arbeidsverhouding met de werknemer aangaat, is opdrachtgever Pay for People een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het in tabel 1 genoemde percentage van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor een periode van 1040 gewerkte uren.
g) Het bepaalde in dit artikel sub f is eveneens van toepassing indien opdrachtgever binnen zes maanden na beëindiging van de terbeschikkingstelling door Pay for People aan opdrachtgever van de werknemer op welke wijze dan ook een arbeidsverhouding met de betrokken werknemer is aangegaan.
Aantal weken (lid f en g)
0 tot 9
10 tot 18
19 tot 26
27 of meer
Verschuldigd vergoedingspercentage
20 %
15 %
10 %
0 %
Tabel 1: Vergoedingspercentage in geval van aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding met werknemer

Artikel 21: Vergoeding in geval van werving en selectie
a) Indien de door Pay for People te leveren dienst bestaat uit het werven en selecteren van een werknemer, die vervolgens middels een rechtstreekse arbeidsovereenkomst met opdrachtgever in dienst van opdrachtgever treedt (“werving en selectie”), zal opdrachtgever een eenmalige vergoeding voor deze dienst verschuldigd zijn.

b) De hoogte van de in sub a bedoelde vergoeding zal 25% van het eerste bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, bedragen, tenzij de vergoeding vooraf schriftelijk tussen Pay for People en opdrachtgever in de overeenkomst van opdracht anders overeengekomen wordt.